Styrelse och stadgar

Förtroendevalda 2024

Hadrian PrettOrdförande
Astrid SellingVice ordförande
Annelie WesterlundSekreterare
Mattias Östling LundgrenKassör
Siw BurmanLedamot
Sven MidgrenLedamot
Niclas HellSuppleant
Jan-Anders AnderssonLekmannarevisor
Christine LundqvistLekmannarevisorsuppleant
Nordén Revision ABAuktoriserad revisor
Margaretha MattssonValberedning (sammankallande)
Jacob HöglundValberedning
Sofia ÖstlingValberedning

.

Stadgar

Reviderade vid förbundsstämman i Leksand 2023

§1 Ändamål

Sveriges Spelmäns Riksförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av folklig musik och har till ändamål att som riksorganisation främja och företräda folkmusiken både i nationella och internationella sammanhang..

Riksförbundet arbetar för att:

 • hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde
 • vidmakthålla och aktivt levandegöra folkliga traditioner
 • bedriva påverkans och informationsarbete i samhället

Förbundet uppmuntrar initiativ till samverkan med andra musikkulturer. Sveriges Spelmäns Riksförbund värnar om demokrati och rättvisa, med övertygelsen att alla människor är lika mycket värda.

Riksförbundets verksamhetsår är kalenderår.

§2 Medlemskap

Riksförbundet ansluter sammanslutningar i regionalt område, vanligen omfattande ett landskap eller län. Också organisation som verkar inom län eller landskap som saknar till riksförbundet ansluten regional sammanslutning kan anslutas. Inom riksförbundet kallas dessa organisationer landskapsförbund. Riksförbundets styrelse beslutar om vilka organisationer som får anslutas. Medlem i riksförbundet är var och en av de anslutna landskapsförbundens medlemmar.

§3 Förbundsstämman

Det högsta beslutande organet inom riksförbundet är förbundsstämman. Denna tillsätter styrelse, revisorer och övriga valda funktionärer. Förbundsstämman sammanträder varje år senast den 15 maj. Förbundets styrelse bestämmer tid och plats. Styrelsen kan kalla till extra förbundsstämma om så anses nödvändigt. Extra förbundsstämma ska hållas om minst en tredjedel av landskapsförbunden hos styrelsen begär detta och anger ändamålet. Anslutet landskapsförbund utser ombud till förbundsstämman i den omfattning som framgår av följande sammanställning. Årsstämman är beslutsmässig när minst 10 landskapsförbund är representerade.

Om antalet medlemmar uppgår till:     
Antal ombud:
högst 501
51-1002
101-2003
201-3504
351-5005
mer än 5006

Landskapsförbund anmäler i förväg till riksförbundet vilka ombud som kommer att delta.

Kallelse till förbundsstämma jämte årsmöteshandlingar i form av

 • styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande redovisning av det ekonomiska utfallet,
 • revisorernas berättelse,
 • styrelsens förslag till stämman,
 • motioner till stämman,
 • styrelsens yttranden över motionerna,
 • valberedningens förslag samt
 • förslag till dagordning ska skickas ut och vara landskapsförbunden tillhanda senast en månad före stämman.

Motioner till förbundsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari och framläggas för stämman med styrelsens eget yttrande.

§4 Rösträtt

Röstberättigade vid riksförbundets stämmor är de anslutna landskapsförbundens utsedda ombud. Varje ombud förfogar över en röst. Röstning på grund av fullmakt får inte förekomma. Ombud för landskapsförbund måste av förbundet i fråga ha till riksförbundet rapporterats som medlem. För att ombuden för ett landskapsförbund ska få utnyttja sin rösträtt måste förbundet i fråga före förbundsstämman ha betalat sina avgifter till riksförbundet för det innevarande verksamhetsåret. Röstning är öppen. Dock kan vid personval sluten omröstning tillämpas om någon så begär. Vid lika röstetal har stämmans mötesordförande utslagsröst.

§5 Dagordning

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
 2. Fastställande av dagordning för stämman
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman kungjorts i behörig ordning
 7. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret inklusive redovisning av det ekonomiska utfallet
 9. Revisorernas berättelse över granskningen av verksamheten
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
 12. Behörigen väckta motioner
 13. Fastställande av arvoden till riksförbundets styrelse och revisorer
 14. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
 15. Förslag till och antagande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhets år
 16. Val av ordförande i riksförbundets styrelse för ett år
 17. Val av sex ledamöter i riksförbundets styrelse för två år, varav hälften väljs udda år och hälften jämna år
 18. Val av två suppleanter båda för ett år
 19. Val av två revisorer jämte en suppleant, alla för ett år
 20. Val av tre ledamöter i valberedningskommittén, alla för ett år
 21. Övriga ärenden
 22. Stämmans avslutande

§6 Styrelsen

Styrelsen består av, förutom ordföranden, minst sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen leder förbundets verksamhet, ansvarar för dess ekonomiska och andra tillgångar och verkställer förbundsstämmans beslut. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vidare kan styrelsen inom eller utom sig utse innehavare av andra befattningar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsförig om minst en mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska för varje verksamhetsår avge en verksamhetsberättelse. Av denna ska framgå riksförbundets aktiviteter under året. Berättelsen ska också innehålla ett sammandrag av räkenskaperna av vilket ska framgå det ekonomiska resultatet för året och ställningen vid årets slut.

§7 Ekonomi

Landskapsförbunds medlemsavgift till riksförbundet är relaterad till det redovisade antalet medlemmar per den 31 december året före riksförbundets verksamhetsår. Förbundsstämman beslutar varje år om storleken av den avgift per medlem som landskapsförbunden ska betala för nästföljande verksamhetsår. Av paragraf 4 i dessa stadgar framgår vid vilken tidpunkt medlemsavgiften senast ska vara betald. De anslutna landskapsförbunden svarar vart och ett för sina kostnader för ombudens deltagande i riksförbundets stämmor. Dock ska styrelsen verkställa en resekostnadsfördelning som syftar till att utjämna landskapsförbundens kostnader för ombudens resa till och från stämman. Styrelsen beslutar om den metod som ska tillämpas för denna fördelning.

§8 Revision

Förbundsstämman utser två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa personer svarar för granskning av styrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper. Styrelsens protokoll och andra handlingar inklusive alla räkenskapshandlingar ska vara tillgängliga för revisorerna att granska senast vid utgången av februari månads utgång året efter verksamhetsåret. Revisorerna ska i sin revisionsberättelse redogöra för sin uppfattning rörande styrelsens förvaltning under verksamhetsåret och redovisningens tillförlitlighet liksom huruvida styrelsen bör medges ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast den mars månads utgång året efter verksamhetsåret.

§9 Förbundsarkivet

Riksförbundets styrelse svarar för att förbundets innehav av protokoll, berättelser, skrivelser och övriga handlingar liksom arkivmaterial av andra slag förvaras på betryggande sätt och i god ordning. Styrelsen utser en arkivvårdare som svarar för att en fullständig och detaljerad arkivförteckning finns och hålls aktuell.

§10 Ändring av stadgar

Förslag om ändring av dessa riksförbundets stadgar ska tillställas landskapsförbunden i samma ordning som gäller för årsmöteshandlingar enligt 3 §.

För ändring av stadgarna krävs

 • antingen 4/5 majoritet vid en förbundsstämma
 • eller enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor.

§11 Upplösning av riksförbundet

För att riksförbundet ska kunna upplösas krävs

 • att minst 4/5 av de anslutna landskapsförbunden så begär och
 • att beslut fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor och att vid var och en av dessa minst 4/5 av ombuden röstar för upplösning. Den sista av de båda nyss nämnda förbundsstämmorna beslutar om hur riksförbundets kvarvarande tillgångar ska användas.