Stadgar för Sveriges Spelmäns Riksförbund

reviderade vid förbundsstämman i Helsingborg 2015

§ 1

Ändamål
Sveriges Spelmäns Riksförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av folklig musik och har till ändamål att som riksorganisation främja och företräda folkmusiken.
Riksförbundet arbetar för att:
- hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde
- vidmakthålla och aktivt levandegöra folkliga traditioner Förbundet uppmuntrar initiativ till samverkan med andra musikkulturer. Sveriges Spelmäns Riksförbund värnar om demokrati och rättvisa, med övertygelsen att alla människor är lika mycket värda.

Riksförbundets verksamhetsår är kalenderår.